• Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006 Sk. No:33 Çiğli İZMİR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

a. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıylaIşık Kalıp San. ve Tic. A.Ş. (“Işık Kalıp” veya “Şirket”) tarafından işlenmektedir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi , Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi/denetimi, İş süreçlerinin yürütülmesi/denetimi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini , Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için yan haklar/menfaatler sürecinin yönetilmesi,, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,   İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi , Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesiamaçlarıyla işlenmektedir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak iş başvuru formları, personel bilgi formları, işe alım evrakları, alış-satış faturaları, sağlık poliçeleri, sağlık raporları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, telefon santralleri, sunucular, ilgili yazılımlar, kurumsal telefonlar, güvenlik kameraları, parmak izi ve bordro hesaplama programı vb. sistemler kanalıylatoplanmaktadır. 

d. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;Çalışanlar için İş Akdi/Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,  Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, müşterilere, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, müşteri ve tedarikçi firmalara, İŞKUR’a, SGK’ya, icra dairelerine, müşteri adına denetleyen akredite firmalara, vergi dairelerine, bağımsız denetim ve özel finans şirketlerine, dava süreçleri kapsamında mahkeme tarafından talep edilmesi halinde adli mercilere, işbirliği yapılan hukuk bürolarına, gümrük idarelerine, ihracatçılar birliğine, Eximbank ve diğer bankalara aktarılabilmektedir.

e. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızıiletebilirsiniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

  • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Posta adresimiz:IŞIK KALIP SAN.VE TİC. A.Ş. Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:33 AOSB 35620 Çiğli / İzmir             
KEP adresimiz:isikkalip@hs03.kep.tr                                      
E-posta adresimiz:kvkk@port-bag.com                    

Ayrıntılı bilgi edinmek için Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME